decembrie 22, 2016

Termeni si conditii

Strategic Business Profits SRL-D
CUI 32131861
J35/2091/2013
Timisoara

Termeni si conditii

 

www.ramonailie.ro este reprezentata legal de SC Strategic Business Profits SRL-D, persoana juridica romana, cu sediul in Timisoara.

Prin utilizarea site-ului, indicati ca acceptati sa respectati acesti termeni si conditii. Autorii acestui site pot revizui acest document oricand, prin actualizarea acestei pagini. Va recomandam sa vizitati aceasta pagina periodic pentru a fi la curent cu drepturile si obligatiile dvs.

DREPTURILE DE AUTOR

In cazul in care se doresc drepturi de autor exclusive asupra fotografiilor, este posibil acest lucru in conformitate cu LEGE nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art 39 aliniatul 4 (mai jos detaliat). Drepturile exclusive asupra lucrariilor se pot cumpara  contra unei taxe unice de:

  • intre 1-20 fotografii - 1000 euro
  • intre 21-50 fotografii - 2000 euro
  • intre 51 - 100 fotografii - 3000 euro

Fotografiile realizate in timpul sedintei foto pot fi postate in spatiul public: blog, website, social-media, Facebook,Instagram,etc.
Completarea oricarui formular de pe www.ramonailie.ro si utilizarea site-ului, reprezinta acordul dvs asupra termenilor si conditiilor.

Litigiile generate se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar fiind supuse instantelor judecatoresti competente din localitatea in care SC are sediul.

Utilizarea materialelor

Continutul acestui site, textele,  fotografiile, software-ul precum si alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Intregul material este proprietate privata. Folosirea informatiilor de pe site-ul www.ramonailie.ro, fara permisiunea scrisa si expresa a autorilor acestuia, reprezinta o incalcare a legii dreptului de autor (prevazut de Legea 8/1996 si/sau alte legi).

DESCRIEREA SERVICIULUI

SC Strategic Business Profits SRL-D administreaza acest site, care asigura, in acest moment, o gama de servicii si posibilitatea comandarii online a unor servicii, prin Pagina de Comenzi. (Shop)

2. OBLIGATII LA INREGISTRARE

Pentru a folosi serviciile oferite de site, pentru a putea face comenzi online, va obligati sa: furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra asa cum este cerut de formularul de inregistrare al site-ului si  Daca veti furniza informatii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete,SC Strategic Business Profits SRL-D are dreptul sa suspende sau sa desfiinteze comanda dumneavoastra si sa refuze toate incercarile curente sau viitoare de folosire a site-ului.

3. PLATA PACHETELOR DE FOTOGRAFIE

Plata serviciilor se poate face, prin optiune, intr-una din modalitatile prezentate odata cu formularul de comanda.

Plata pachetelor de fotografie se va face pe baza facturii Proforma, eliberata de SC Strategic Business Profits SRL-D, urmand ca la intrarea banilor in cont sa fie eliberata Factura Fiscala propriu-zisa, daca plata se face prin OP sau online prin Mobilpay. Veti primi Factura Fiscala automat pe email.

Atentie: pentru platile efectuare direct la ghiseul bancii  banca percepe un comision de 15 Lei, ce va trebui achitat de catre client! Va recomandam online banking, transfer bancar, fara comision.

4. PROCESAREA COMENZILOR

Procesarea comenzilor se efectueaza in functie de capacitatea tehnica, in maxim 30 zile de la preluarea comenzii. (programarea sedintei foto)
SC Strategic Business Profits SRL-D isi rezerva dreptul de selectie a clientilor.

Anularea comenzii sau rambursarea nu este posibila dupa finalizarea serviciilor cerute prin intermediul site-ului.

Pentru mai multe detalii, sugestii sau comentarii legate de stabilirea Termenilor si Conditiilor de Utilizare a site-ului www.ramonailie.ro, va rog sa ma  contactati prin email la adresa ramona.ilie [at] gmail.com sau sa apelati  +40 769 276 699.

Cu drag,

Ramona
SC Strategic Business Profits SRL-D

 

LEGE nr.8 din 14 martie 1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor

Secţiunea I
Dispoziţii comune

Art. 39. – (1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale.

(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitată la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu şi pentru o anumită durată.

(3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusivă ori neexclusivă.

(4) În cazul cesiunii exclusive, însuşi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modalităţile, pe termenul şi pentru teritoriul convenite cu cesionarul şi nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fie expres prevăzut în contract.

(5) În cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el însuşi opera şi poate transmite dreptul neexclusiv şi altor persoane.

(6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul său unei alte persoane decât cu consimţământul expres al cedentului.

(7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel.

(8) Consimţământul menţionat la alin. (6) nu este necesar în cazul în care cesionarul, persoană juridică, se transformă prin una dintre modalităţile prevăzute de lege.

Art. 40. – În cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezumă că dreptul la difuzarea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu excepţia dreptului la import, dacă nu se prevede altfel prin contract.

Art. 41. – (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise, modalităţile de exploatare, durata şi întinderea cesiunii, precum şi remuneraţia titularului dreptului de autor. Absenţa oricăreia dintre aceste prevederi dă dreptul părţii interesate de a cere anularea contractului.

(2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovită de nulitate absolută.

Art. 42. – Existenţa şi conţinutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisă a acestuia. Fac excepţie contractele având drept obiect opere utilizate în presă.

Art. 43. – (1) Remuneraţia cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileşte prin acordul părţilor. Cuantumul remuneraţiei se calculează fie proporţional cu încasările provenite din exploatarea operei, fie în sumă fixă sau în orice alt mod.

(2) Când remuneraţia nu a fost stabilită prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdicţionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneraţiei. Aceasta se va face

având în vedere sumele plătite uzual pentru aceeaşi categorie de opere, destinaţia şi durata exploatării, precum şi alte circumstanţe ale cazului.

(3) În cazul unei disproporţii evidente între remuneraţia autorului operei şi beneficiile celui care a obţinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdicţionale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă a remuneraţiei.

(4) Autorul nu poate să renunţe anticipat la exerciţiul dreptului prevăzut la alin. (3).

Art. 44. – (1) În lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create în cadrul unui contract individual de muncă, drepturile patrimoniale aparţin autorului operei create. Dacă o asemenea clauză există, aceasta urmează să cuprindă termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. În absenţa precizării termenului, acesta este de 3 ani de la data predării operei.

(2) La expirarea termenului menţionat în alin. (1) drepturile patrimoniale revin autorului.

(3) Autorul unei opere create în cadrul unui contract individual de muncă îşi păstrează dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creaţiei sale.

Art. 45. – (1) În lipsa unei convenţii contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere apărute într-o publicaţie periodică păstrează dreptul de a o utiliza sub orice formă, cu condiţia să nu prejudicieze publicaţia în care a apărut opera.

(2) În lipsa unei convenţii contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de operă, dacă aceasta nu a fost publicată în termen de o lună de la data acceptării, în cazul unui cotidian, sau în termen de 6 luni, în cazul altor publicaţii.

Art. 46. – (1) Contractul de comandă a unei opere viitoare trebuie să cuprindă atât termenul de predare, cât şi termenul de acceptare a operei de către utilizatori.

(2) Persoana care comandă opera are dreptul să denunţe contractul, dacă opera nu îndeplineşte condiţiile stabilite. În caz de denunţare a contractului, sumele încasate de autor rămân acestuia. Dacă, în vederea creării unei opere care a făcut obiectul unui contract de comandă, s-au executat lucrări pregătitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate.

Art. 47. – (1) Autorul poate solicita desfiinţarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial în cazul în care cesionarul nu îl exploatează sau îl exploatează într-o măsură insuficientă şi dacă, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.

(2) Autorul nu poate solicita desfiinţarea contractului de cesiune, dacă motivele de neexploatare sau de exploatare insuficientă se datorează propriei culpe, faptei unui terţ, unui caz fortuit sau de forţă majoră.

(3) Desfiinţarea contractului de cesiune, menţionată la alin. (1), nu poate fi solicitată înainte de expirarea a 2 ani de la data cesionării dreptului patrimonial asupra unei opere. În cazul operelor cedate pentru publicaţiile cotidiene, acest termen va fi de 3 luni, iar în cazul publicaţiilor periodice, de un an.

(4) Proprietarul originalului unei opere de artă plastică sau fotografică are dreptul să o expună public, chiar dacă aceasta nu a fost adusă la cunoştinţă publică, în afara cazului în care autorul a exclus în mod expres acest drept prin actul de înstrăinare a originalului.

(5) Autorul nu poate renunţa anticipat la execitarea dreptului său de a solicita desfiinţarea contractului de cesiune menţionat la alin. (1).

(6) Dobândirea proprietăţii asupra suportului material al operei nu conferă prin ea însăşi un drept de exploatare asupra operei.

 

Limitele exercitării dreptului de autor

Art. 33. – (1) Sunt permise, fără consimţământul autorului şi fără plata vreunei remuneraţii, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoştinţă publică, cu condiţia ca acestea să fie conforme bunelor uzanţe, să nu contravină exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de exploatare:

a) reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare sau administrative, în măsura justificată de scopul acestora;b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului;c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicaţii, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învăţământului, precum şi reproducerea pentru învăţământ, în cadrul instituţiilor publice de învăţământ sau de ocrotire socială, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificată de scopul urmărit;d) reproducerea pentru informare şi cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituţiilor publice culturale sau ştiinţifice, care funcţionează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a exemplarului unei opere este permisă, pentru înlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al pierderii exemplarului unic din colecţia permanentă a bibliotecii sau a arhivei respective;e) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public, în scopul informării asupra problemelor de actualitate, de scurte extrase din articole de presă şi reportaje radiofonice sau televizate;f) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public de scurte fragmente ale conferinţelor, alocuţiunilor, pledoariilor şi a altor opere de acelaşi fel, care au fost exprimate oral în public, cu condiţia ca aceste utilizări să aibă ca unic scop informarea privind actualitatea;g) reproducerea, difuzarea sau comunicarea către public a operelor în cadrul informaţiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificată de scopul informaţiei;h) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, difuzarea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, amplasată permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, difuzări sau comunicări şi dacă este utilizată în scopuri comerciale;i) reprezentarea şi executarea unei opere în cadrul activităţilor instituţiilor de învăţământ, exclusiv în scopuri specifice şi cu condiţia ca atât reprezentarea sau executarea, cât şi accesul publicului să fie fără plată.

(2) În cazurile prevăzute la lit. b), c), e), f) şi h) trebuie să se menţioneze sursa şi numele autorului, dacă acesta apare pe lucrarea utilizată, iar în cazul operelor de artă plastică sau de arhitectură, şi locul unde se găseşte originalul.

Art. 34. – (1) Nu constituie o încălcare a dreptului de autor, în sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fără consimţământul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condiţia ca opera să fi fost adusă anterior la cunoştinţă publică, iar reproducerea să nu contravină exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de exploatare.

(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări, sonor sau audiovizual, cât şi pentru aparatele ce permit reproducerea acestora, în situaţia prevăzută la alin. (1), se va plăti o remuneraţie stabilită conform prevederilor prezentei legi.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *